سفارش تبلیغ
صبا
 
برترین ها
http://www.web-abzar.ir/
صفحه نخست               ATOM               عناوین مطالب وبلاگ              نقشه سایت

هرکـــی بامن موند دمــــش گرم ...

نموند شــــــــــــرش کــــم...

این مخاطب خاص زیادداره...

بود نوش نبـــــــــودفرامـــوش...

*

*

*

اونــــــــــــــی که میسازه پشــــــتم حاشـــــــــــیه خودش

باهفت جدش لاشــــــــــــــــیه


هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:31 عصر

 

بـــِہ این نـَتیجـہ رسیـدم ایـن? روزا...

هر چے خراب تر باشے عزیزترے

ولے برو

مـن? نمیخوام عزیز دلـت بـآشــم !

گرفتے؟

خـودم و خـودمم :|

*

*

*

 

لیاقت میخواهـد واژه " ما " شـدن?? لیاقــَت میخواهـد " شریکـ شـدن?? "

تو خوش باش به همیــن? با هم بودن?? هـاے امروزت . . .

مـن? خوشـَم به خلوت تنهـآیـے ام . . . تو بخـنـد به امروز و مـن? میخنـدم بہ فرداهایت . .

*

*

*

 

 

[ دِل ] نــَـبــود کــهـــ

[ ژِلـــهــ ] بـــود لـــآمـَـصـَـبـــ وآســـهــ [ هـَـمــه ] مــیـلَــرزیـــد

*

*

*

 

 

بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :

 

آهــــای پســــر ...

 

حواســــت باشــــه ...!

 

ایــــن دختــــری کــــه بــــه تــــو دل داده ,

 

خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...

 

لیاقــــــــــــــــــــت داشتــــه بــــاش ..............!

*

*

*

به بعضیام باید گفت:

این چـه حرفیـه عزیزم

شمـا رو مخ مـآ جـآداری

آرـعـ

*

*

*

 

 

طرفت کور نیست

فقط چشاشو

رو خیلی از بدیهات بسته

همین !

پس آدم باش ...

*

*

*

 

 

مهم نیست که دیگر بآشـے یآ نه...

مهم نیست که دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه

مهم نیست که دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه

مهم نیست که دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه

مهم اینست که زمآنے که تنهآ میشوے ....

زمــآنـے که دلت گرفت چگونه و با چه رویـے

سر به آسمان? بلند میکنـے و میگویـے :

خدآیا  من? که هیچ گنآهـے نکردم ... پس چه شد

*

*

*

 

 

اینقدر کــہ برای “خـــر” کردن من سـعے کـردے،

 

بـراے خـودتـــــ وقتــــ میگذاشتے حتمــا “آدمــــــ” میشدے...

*

*

*

 

وقـتے خـــودم بـآشـــم...

 

گـــور بابـــآے مـخـاطبـــــ خـآصم....

*

*

*

خیـلــے خـرے کـہ فــکــر میــکنــے میتــونــے بــا پــاک کــردن شمــاره هــاشــ

گـنــدے کـہ بــہ احســاســت زد

رو فــرامــوشــ کـنــے

*

*

*

 

 

مـن? حـتے بــــِہ سگم مے گم عزیـزم

بـــد برداشت نکـن کمرــــــت رگ بــــِہ رگ میشــه!!!

*

*

*

 

امروزه چقد لاشی زیاد شده

 

سرمو از پنجره بیرون اوردم داد زدم لاشی

 

همه برگشتن نگام کردن

*

*

*

 

 

کسی که خنجر به پشتم فرو کرد,بوی تنش آشنا بود!

 

 

راستی این عطر را خودم برایش خریده بودم...

*

*

*

 

اَگِـہ مـیـبـیـنـے بـا هَـمِـہ گَـرمـ مـیـگـیـرَمـ

 

?دلـیـلِـشـ ایـنِـہ ?کـہ خـاکـے اَمـ ،

 

نَـہ لـاشـے

 

اَمّـا گـور بـابـاے تـو وَ طَـرز فِـکـرِتـ عَـزیـزَمـ [;)]

*

*

*

 

عـزیزم ! برخـورد مـن? بآ تو در حـد شعورتـہ

 

سکوتم بـہ خـاطر شـخـصیت خـودمـہ

 

وگرنـہ تو خـیلے زیر ســوآلـے :)

*

*

*

مشکل بـَعضے ـا اینــہ کــہ تو دل برو هستـند? ولے هضم نمیشـ?? !

 

بایـد دفع شـد?

 

 
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:28 عصر

 

یـہ سـریـآم هـَستـَـن کـہ نـَبـایـَد بـاشـَـن

مـَمـنون میشـیـم اَگـہ

خودشـون هـَمـکـآرے کـُنـَـن

*

*

*

 

بــہ برخــی بــآس گُفتـــ :

 

فلسـفــہ وُجــودت مـثِ سُس خرسےِ

 

مهـرآمــہ...

 

فقـط بَلــدے تِــر تِــر کنـے...بـدونِ

 

بـآزدهے!

*

*

*

 

 

بعضیا سَعـے دآرن?

مُخ مَنــو? بزنـــَن?...امــآ ...

 

اینــُو نمیدوننــ?? که ِ مـن? اصلا مخ  ندآرم ...

 

 

تـــا حــــالا اِنقًد قانــــع شـــده بـودیــــد؟!:|

*

*

*

 

 

 

بوسیدنـ?? بعضیا حـرام کـہ نیست هیچے

جزو واجباتـہ !!!!

واجبـہ کـہ هر چـہ زودتر

ببوسیشون و بذاریشو کنار ...

*

*

*

 

 

بعضــــے پسرا از بس لــا پای دختــرا بـودن

 

شبــیـــه نوار بهداشتے شـدن

 

میخـ ــوام یـ ــه روز فاکــ ـــ ــ رو دعــــوتـــ کــنــ ــم

 

بیــــاد اینجــ ــا

 

زشـــــته همــ ــش مــــا میــ ــریـ ـم اونــ ـ ــجــــ ـا

*

*

*

 

 

با اعصاب من بازی نکن

 

بخوام باهات بازی کنم شهر بازی میشی :)

*

*

*

 

 

 

 

تو زنـدگے هر گوهـے مے خواے باش

 

فقط نفر سوم یـہ رابطہے دو نفره نباش

*

*

*

آهنگ کلامت وقتی با دیگری سخن میگویی برایم سه نُت دارد :

 

" می - لا - سی "

*

*

*

این روزهـــــا

سرعتـــ تکثیر نامرد ها از باکتر ها هم بیشتر شده استــــــ!!!

*

*

*

 

 

بَعضـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــآمِثـ ـ ـــهِ کُـــ ـــ ـ ــــرِّه اُلـــآق کَد خُـ ـ ـ ـدا

 

یــُــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــورتمِه میـ ـ ـرَن

 

رو اَعصـ ـ ــ ــ ـآ بـ ـ ــــ ـ ـ ــــآ

 

بـ ـ ـ ـ ـ ـیخودی صِــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدآ گـ ـ ـ ـ ـ ـآو دَر نَیـ ـ ـ ـآر?

 

 

مـَـ ـ ـ ـ ـ ـنو تُـــــــ ــــــو خِـ ـ ـ ـ ـ ـلی وَقتـ ـ ـ ــه

 

 

?. کـ ـ ـ ـ ـ ـه دیگـــــــــه«مـ ـ ـآ»نیسیــ ــم?*.

*

*

*

هَرکـ ـ ـ ـی بـِ ـ ـ ـه مـ ـ ـ ـ ـ ـارسیـ ـ ـ ــ ـ ـدشاخشــُ ـ ـد

میـ ـ ـ ـ ـ ـخوام بـ ِـ ـ ـ ـه بـَ ـ ـ ـ ـرکتـ ـ ــشون

                                                             یـِــ ـ ـ ـ ـه گـ ـ ـ ـ ـآوداریـ

 

بـ ِـ ـ ـ ـزنـ َـ ـ?ـ ـم

*

*

*

 

 

بعضـــــــــیا ســـــواد حـــــــرف زدن ندارن . اون هیچی!!!

 

شعـــــــــور خفـــــه شــــــدنم نـــدارن

*

*

*

 

? بـــہ بعضیا بایـد گفت:

نمیگم نباشــے مـــے میرم…

نمیگم بـــے تو هیچم…

بودے ، بودے …

نباشـے ، هستــن? کــسایـــے کــہ باشـن? ?

*

*

*

اعتقادات هر کسے مثل مسواکـہ

 

خواهشا تو حلق بقیـہ نکنیـن? !

*

*

*

دَمــہ اونــے کــہ تَنهاست گَرم.......

 

نـَـہ اینکــہ نَتونِستــہ با کَسـے باشـــہ نـَــہ؛

 

بَلکــہ نَخواستـــہ با هَرکَســے باشــہ

*

*

*

 

 

 

اَگـه پَـشـه هــا نَـبـودنـ?? مَـن? تـا اَلـان اَز تَـنـهـایـے ?دپـرســ شُـ?ده بـو?دمــ

مُـخـاطَـبــ خـاصـــ شُـ?دمــ بَـراشـون?

شَـبـا مـیـان? بـیـــدارَمــ مـےـکُـنَــن? !!!

*

*

*

 

 

 

بهش گفت : خوب اِسمــے وآســہ زنـــآ انتخاب کن???

|ضعیفــہ| . . . واقعا ضعیفـ??!

یــہ نگاهی بهش کر?م و گفتــــَم :

ضَعیفـ شمـآیی کــہ

با دیـدن?? یــہ دکمــہ باز زن و . . .  دو تـآ پاهات شُل میشــہ

آره عزیزم دیگـہ |نگو| زن ضعیفـہ

*

*

*

خـوشـــ بــہ حــالــِ اونــآیـے کـہ

 

اونقــدر تــو دنیـــآے واقعـــے ســرشــون? شلـوغـــہ

 

کـہ وقتـــ نــدآرن? بیــآن?

 

تــو دنیـــآے مجـــآزے لعنتــــے...

*

*

*

نمے بخشمت

ولے ؛

ولے  فراموشت مے کنم

همیشـہ بـہ همیـن? سادگے  از [ادماـے]  بے ارزش مے گذرم

 

 

+ روزمون? مُبـآرَک[]

*

*

*

رَفـتـ کہ رَفـتـ گـورِ بـآبـآشـ

 

 

 

قَـلـآدشـو بـآز کن? بِـبَـنـد گَـردن?? یِـکـے دیـگـہ ! !
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:27 عصر

 

آهای دخــــتر خـــانوم؟!؟!؟!

 

دختر خانمی که میگی با چند تا پسر دوستی و به این کارت افتخار میکنی...

 

دختر خانمی که به اتو زدن و شماره گرفتن افتخار میکنی...

 

دختر خانمی که چپ چپ نگاه کردن یه پسر و میری واسه

 

دوستات تعریف میکنی و دلت خوشه که دوستات به تو حسودیشون شده...

 

دختر خانمی که میگی از این سر خیابون تا اون سر خیابون،

 

برات صف کشیدن وکیف میکنی....

 

بعله با شمام خوشحال نباش عزیزم جـــنــــس ارزون زیـــــاد مــشـــتــــر­ی داره!!!

*

*

*

به بعضیا باس بگی..

 

بــہ بعـضـــیـــآ بـــآســ بگــے : ""عـــّـــّـــّــہ"" [؟]

 

شمـــآ همــونــے ?ــہ هیـــــچ ""گـ ــ ـوهـ ــ ـے"" نیـســـت [؟]

 

یـــہ امضــــا میـــدے [؟]

*

*

*

به بعضیا باید گفت:

نسبت به سنت خوب گوه میخوریا!

هــــر آدمـــی یه بار عـــاشق میشــــه ..!!..

 

دفعه های بد لـــــاشـــــی میشـــــه ...

*

*

*

 

شــــآیــَ?...

 

 

بعضـــــــــــــے ?وقـــتــا رآهـــ رو? {عَـوضـے} بــِرَم

 

 

?ولـے هــــــــــــــــــیچـوقت بـــا یــہ{عَـوضے} رآه نمیرم

 

 

ولـــــے حــسـ میکـنــے یـــــ ـِہ نفَــــر عَـوَضیـــــ ـِہ

بـــــ ـِہ ?حــسـّت اِعتمـــآد کـــُن?

سَنـــَد مـــَدرَ?کـشـــَـــــــــم جــور میشـــــ ـِہ

*

*

*

یــه دخـــــتــــــــــــر..

 

 

وَقــتی دلـــش میــاد بعــد از شــکســتنِ یـــــــــــه ناخــنش

 

 

9تــای دیــگه رو هــم..

 

 

کــوتاه کــنــه

 

ببینــین وقتــی دلـــــش بشــکنه...

 

چیــکارا که نمیکنــــه

*

*

*

به بعضیــــــــــــام باس گفت

عزیـــــــــــــــــزم خودم بهت پـــــرو بال دادم..

دم از کجا در اوردی؟

*

*

*

عَـزیـزَمــــــــ رَفـتـے [ ? ]

 

 

لُـطـفـاً هَـمِـہ چـیـو بـا خـو?دتـ وَر دار بُـرو

 

 

بَـعـدے مـیـاد مـیـبـیـنِـہ نـاراحـتـ مـیـشِـہ

*

*

*

 

 

حس میکنـے مرد شـدے؟ مرد بودن بـہ گریـہ نکرن? نیستــــ !

 

مردبودن بـہ گریـہ ننـداختــنــه !!

مُـحـــتــآج

درک شُـدن?? نیـسـتَــم …

فَـقَطـ ـ ـ دردمـ مـے ـآیـَــــ?

*

*

*

خـَــر فَـرضـ شَــوَمـــ

 

فـــرق منـــو بــا بقــیـہ

 

کـــسـے میــفهمـــہ کـــہ

 

بــرامـ بــا بقیـــہ فــرقـ داره....

 

 

اینجــوریاسـ
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:26 عصر

به بعضیا واس گفت....

ب بعضیا واس گف:

زیاد با خودت حال نکن

حامله میشى بدبخت ...

*

*

*

 

?یهــ سریـآ دوست داشتنشونـ لیآقَتــ نمیخوآد

 

مِثــِ سوزن نَخــ کَردن

 

عصابـــــــــ میخوآد?

بعضــی از آدمــآ انقد گوهـ?? که مـ?? از طرف اونا از شما عذر میخوام♦

*

*

*

بـہ بعضیـا بایـ? گفت:

 

عـہ ببخشیـ? یا?م نبـ?? بعضیا لیاقت هم ?لام شـ??? با مار? نـ?ار??

*

*

*

کاش شعور یک عده برســـــــــــه

نــــــــــر بودن یک جنسیت است ومــــــــــــــــرد بودن هویت...

زیادند دخترانی که نــــــــــــر نیستند ولی خیلی مــــــــــــرد هستن...

*

*

*

 

بــ بعــضــیا باس گــفت:

گاز نگــیر عــزیــزم !!

مــن فــقــط میخــوام بهــت محبــت کنم، همــــین ...!!!

*

*

*

 

بـ بعضیــا باس گفت

عزیزم من از خیلیــا خوشم نمیــاد

ولی از تو به طــور ویــژه ای بَــدم میـــاد . .

*

*

*

 

بـ بعـضیـا باس گفـت :

این جمـله ی " دوستـت دارم "

سـلام و احـوالپـرسی نیـست کـه بـه هـر کـی میـرسـی میـگی !

سنـگین باش یکـم

*

*

*

 

 

این روزها به هرکی پر و بال بدی به

جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره …

*

*

*

هــــــــی تــــــــــــو !

از اینکه امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش

تیتر اول روزنامه امروز

کاغذ باطله فرداست…

*

*

*

 

 

 

به بعضیا باید گفت :

کــاشــکـی شـُـعـورتم،

مـِثـل لـیـسـت دوســتـات هــر روز بـه تــعـدادش اضــافـه مــیـشُـد!

کـمـیّت مهم نیست !

کـیـفـیـت مهمه که توام نداشتــی !

*

*

*

 

بـہ بعضیــا بایـ? گفتــ:

لـآســـ عـــآلــــے مُتــــعالـے [(;]

*

*

*

 

 

بـہ بعضیا باید گفت

هــــہ! مخاطب خــــــــــــــاصِ شماس

ســـــوژـہ خَـــنده ماس

*

*

*

 

 

به بعضیا باید گفـــت آره من سرتا پام یه قـــرونه

ولی بازم واســـه تو گـــرونه

*

*

*

 

 
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:25 عصر

سَلـــامَتی ایرانسِــــل

کِهـ بهـ آدَم میفَهــمونه:

قَـــبول کَردَن بَعضی ?پیـــشنهآدهآ?

فَقَط اَز اِعتِبــــار آدَم کَم مـــیکُنه

بـِہ بَعضــیـآم بـآیَـ? گُـفـتــــ :

*

*

*

 

رَفتـے ؟

 

بـِہ سَلامتـــــ

 

فَقَـط اَز کِنــآر بُـرو قاطـے آ?مآ نَشــے !!!

*

*

*

 

به بعضیا باید گفت...

 

بـِہ بَعضــیـآم بـآیَـ? گُـفـتــــ :

 

یـِکے اَز شَـرایِـط نـآز کَـر??? ، نـآز بـود??ِ . . . !!!

 

نـَہ تـ9ئـہ مِیمـ9ن?? !!!

*

*

*

خیلی از اونایی....

 

خـیلــے از اونایــــ% ــے کــہ کنارم بودن?? دیگــہ نیستـن? ...

میـ?ونــے چرا؟؟

چون? خـــیلیاشون? دیگـہ اونــــ ـــــے نیستـن? کــہ بـــودن??

*

*

*

 

به بعضیا باس بگی :

خواهش می کنم عزیــــزم

شما رو مخ ِ ما جا داری| :

*

*

*

 

 

بـــہ بعضیــام بــاس گفتـــــــ

 

امسال [نــــــاشــے]

 

پـــــــارسال [لـــاشــے]

بپا سال بعــ? [نشـــاشــے]

*

*

*

 

بــــہ بعضیام بـــاس گفتــــc

 

تو آسمونــا [دنبالتـــc ]میگشتیم

 

زیر [غریـــبـــہ] ها پیداتــــc کردیم

 

بـــہ یکـــc [اتفاق] خوبــc

 

جهتـــc [افتاد??] نیــازمندیم

*

*

*

بهـ بَعضیـــــا بایَد گُفتـ:

تُو چِـرا هــــار شُدی عَزیزمـ؟؟

اِشتبـــ نَکُن خوبـــــ

تُو کِه سـَــگ نَبودی

گـــــاوبودی عزیزمـ

حالا هی بگو :

ما

مــا

 

مــــــا
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:24 عصر

خودم پراندمت نازنین!

وقتی با حرف هایم بهت بال دادم

حالا رنگ آسمانه ای دیگر را به رخم من می کشی؟

به نظر من همون طور که واسه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اسم گذاشتند

باید برای جو گرفتگی بعضی از دوستانم هم یه اسمی میذاشتن!

دلم می خواد برم پیش دکتر!

بگم لطف کنید اون بخش مغزم که براش حرف بقیه مهمه رو در بیارین

 

 

آدامسمو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم

تو که جای خود داری

هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند

 

اینکه می گویند : ادعایی نیست

خودش کم ادعایی نیست …

به بعضیا وقتی همش بگی چشم

کم کم دل میزنی میشی پشم!

از من به تو

و از تو به هر که دوست دار?

هم?شه وقف ب? وقفه ها? د?گر? مباش

که اشتباه تعب?ر م? شو?

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز

داغونش کردن

آدم آرومم همینطور!

آدم عصبی هم همینطور

ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

سخت ترین کار دنیا بحث کردن با کسیه که

به خودش قول داده به هیچ وجه نفهمه!

وقتی کسی پشت سرت حرف میزنه دو حالت بیشتر نداره

یا میخوان جات باشن نمیتونن

یا میخوان بات باشن نمیتونن

آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند

بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند

قبل از ورود به هر موضوعی!

دقت کنید!

که جوابتون به تو چه نباشه

 

 

اون با یارش من با یادش

نه عمو اون با یارش من با رفیق فابش

باید ژن آدم بودم داشت نه ژستشو

به بعضیآ بآس گفت :

تو از همه خوشت میاد منم یکیش

من از همه بدم میاد توام یکیش

غصه هایت را با  قاف بنویس که هرگز باورشان نکنی

انگار فقط  قصه است و بس …

از کسی که بهت دروغ گفته نپرس : چرا؟

چون با یه دروغ دیگه قانعت میکنه …

گفتی : تو دلم اول اخر خودتی

از هر چی دارم بهتر خودتی

خندیدم زیر لب مکرر گفتم

شاهزاده قصه های من خر خودتی

رفیق الکی تریپ طرف داری نگیر جان من!

ما فقط تو تراف?ک پشت هم?م

 

 
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:22 عصر

زمونه ی بدی شده!

 

حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم

 

اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت..

*

*

*

هر چه میخواهد دل تنگت ،

 

هیسسسسسسسس ســــــــــــــاکت

 

کسی درک نخواهد کـــرد...

*

*

*

ما همینیم که هستیم...

 

شاخ نیستیم چون گاو نیستیم...

 

خاص نیستیم چون عقده نداریم...

 

بالا نیستیم چون پرچم نیستیم...

 

فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن....

*

*

هر کس را به انداره ای در دلت داغ کن

 

که لازم است انگور را هم که زیاد بجوشانی نجس میشود...

*

*

*

جوری زندگی کنیم که بعد از مرگمون نگن “ل ا ش ی” بود ،...

 

بگن کاشکی بود !...

*

*

*

 

به بعضیا باید گفت :

 

 

 

صدا ؟؟

 

 

 

دوربین ؟؟

 

 

 

حرکت ؟؟

 

 

 

گمشو....!!!

*

*

*

به بعضیا باید گفت :

 

نه...خوشم اومد...!!!

 

از اونی که فکر میکردم هم حروم زاده تری...

*

*

*

?فـکـر مــے کـنــُے میزنـم واسـہ تـو پـَر پـَر ؟?♠

 

?عـَر عـَر?♠

 

?بروکـوچولـوے [عنتـــر]?♠

*

*

*

به بعضیــــام باس گفت:

 

??نه خودت شاخی نه دوستات??

 

?برگرد برو به روستات ...?

 

هـــــــری ??♠?ا

*

*

*

↓??ســـــــــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ!!

 

ومـــــــــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار....√→→?↓↑

 

هــ ــ ــ Heــ ــ ــه?

*

*

*

به بعضــــیام باید گفت ....

 

تو کز محنت دیــــــگران بے غمے √

 

دهنت سرویــــــس هم زمـــان با چند نفرهمدمے؟؟؟؟ ?

*

*

*

اهی پسر ؟؟

 

مــن فقـط واس یـہ  نفـــر ?

 

لبـــاس عـــروس مـے پــوشـــم ?

 

اونـــم عشقم... ?

 

اون نبــاشــے واس بقیـــہ ?

 

کفــن مــے پــوشــم  زیــر خـــاک  ?

 

 

 

پس هرررررررررری

 
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:20 عصر

همدیگر را یافتن ...

 

هنر نیست...

 

هنر این است که...

 

همدیگر را گم نکنیم....

 

آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم

 

آدم هایی که خودشان هستند . . .

 

و نقش بازی نمی کنند،

 

سادگی ،

 

شیک ترین ژست دنیاست!

*

*

*

شــــــــــراب

 

 

 

 

بــــــــــرایــــــــــت می آورم....

 

 

 

بنــــــــــوش

 

 

 

بسلامتــــــــــی دلــــــــــم کہ شکســــــــــت

 

 

 

بسلامتــــــــــی اشکم کہ ریخـــــــــت

 

 

 

مــــــــــن عــــــــــاشقانہ خواستمــــــــــت

 

 

 

ولــــــــــی ناجوانمــــــــــردانہ شکستم

 

 

 

نــــــــــــــــــــوش دلبـــــرم

*

*

*

فرق بین دوستت دارم و عاشقت هستم چیست؟

 

 

 

پاسخی زیبا از چارلی چاپلین

 

 

 

پاسخ چارلی بسیار ساده بود

 

 

 

وقتی گلی را دوست دارید آن را

 

 

 

گلچین میکنید «می چینید» اما

 

 

 

وقتی شما عاشق گلی هستید آن را

 

 

 

هر روز آبیاری می کنید

 

 

 

 

 

کسی که این«متن» را بفهمد زندگی را فهمیده است

 

برای شناخت آدما

 

نباید ? عجــــــــــول? بود

 

دیر یا زود خیلی قشنگ خودشونو نشونت میدن

 

فقط باید ? صـبــــــــــور ?

*

*

*

?نَه اِلتِماسِش کَردَم???

 

 

 

?نَه خیرهْ خیره نِگاهش?

 

 

 

?فَقَطْ آهے کِشید‌َم?

 

وَ

 

سکوت کردَمْ

 

 

 

هَمین ????آـــــــهــــــ????بَراےِ تمامِ

 

 

 

زِندِگے اَشْ ??کافیستْ??

 

 

 

بُگذارْ بِرَوَد??ْ...

 

 

 

??هَمْسَفَرِ  "راهِ" مَن کِه نَشُدْ!!!??

 

 

 

??دَرْبِــــــــــدَرِ  "آهِ" مَنْ کِه میشَوَدْ..??

 

 

 

 

 
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:12 عصر

 ??ناراحتمـــــا ??b~d

 

 

 

 

?هـــــ heh? ـــــه

 

ولی بازم خـــــل بازیام ســــــــــر جاشه

 

 

 

گــــــــــوربابای?

 

همه چــــــــــی......??

*

*

*

?قـَــــبلنا فـِـــک میـــــکردم تَنْهــــــــــایی?خیلی ســـَـــــــختِه?خیلی نَحســِـــــه?

 

 

 

?امـــا الان میـــــفهمم تنـــــــهایی یه حِسـِــــه ?خیلـــــــی خاصــِــــه??

 

 

 

?که خـــُـــــــدا داده اونــــــو به کَســـــی که?خیلـــــــی خواســْـــــــتِه??

*

*

*

ببیــــــــــــــــــــن مَشتــــــــــــــــــــے ...

 

یـــــــــــــــــــه مَــــــرد جُــلــــــــو زندگـــــــــــــــــــی  وآ نمیـــــــــــــدہ ?ش?ـــــــــے !..

*

*

*

سلامتــــــــــے خُودَم ?کہ

 

هًمــہ گٌفتًن مآشاللّہ??

 

?بیـــــشتًر از سِنِشـــــ میفَہمہ

 

اما هیچکســـ نفہمید کہ

 

بیشـــتر از سِنــَم سَختے ?کشیدَم وَ

 

?? بَراےِ فَہمیدَن هَرچـیزے تـاوان دادَم??

*

*

*

 

هیچکَسـْـ

 

هیچوَقتـْ

 

نَفهَمید

 

تو دِلم

 

چی میگذرِهـ

 

چونـْـ هـمـیــشهـ خـنــدیــدم

*

*

*

. . پُشتَــــم گَــــرْم شُــدْ . . .

 

. . بـه گُلــــولـه رِفیقَــــم . . .

*

*

*

??کـــامَــمــْ تَلــــخْ شُـــــد

 

?? امـّــــا . . .

??حَلْــوامـْـ شیــرینـه رِفـــیقْ

*

*

*

?? به بعضیا باس گف ??

 

??ســـرتــو بــگـیــر بـالــا , خـجــالــت نـــکــــش ??

 

لـــاشـــی بـــودن کـــه مـــــده ??

 

خدایا دمت گرم ??

 

خاک کم اوردى ??

 

بعضى ها رو از لجن ساختى ??

*

*

*

??? مـن سـلـامـتــے خـودمـو ، خـانـوادمـو ، دوسـتـامـو

 

و هـمہ ی کس و کارمو از خـدا مـیـخـوام ???

*

*

*

?نــہ از دو پــیــک عــرق ســـگــے ?

 

.

 

?? ســــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــے ??

 

ما اهلش نیستیم،

 

××× بےخیال ما ???

 

××× سهم مارو بریز رو زمین √√√

 

××× شاید •• مــــــــست •• کنه بهتر بچرخه،،،

*

*

*

.? . هــرکـــــــی

 

اومــد گفـت ســــــلام مَــنفعــَت خــودشــــو میخـواد

 

والســــــــــــــــلام ....

*

*

*

مَشتے  نَبینی  سَرم  پایینہ ?

 

 

 

آخہ  از بَچگے  آویزه  گوشَمہ ?

 

 

 

"  دَفترچہ  لاتی  100 صَفحَس  که 99 تاش  اَدبه  "

*

*

*

بہ روزاےِ سَخْتْ کہ رِسیدْ…?

 

خِیْلے تَفاوُتْ داشْتندْ ..

 

اون ?کسایے ک

 

تُو  روزاےِ خُوب ..

 

بــــــــــا مَن…?

 

??خِیْلے تَفاهُمْ داشْتندْ..!!
موضوع مطلب :

شنبه 95 خرداد 1 :: 12:11 عصر
1   2   >